Juridische informatie

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (hierna « de Bank »), gevestigd in Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724, is een vennootschap (S.A.) naar Luxemburgs recht, geregistreerd in het Handels- en Vennootschappenregister van Luxembourg met het nummer B-13859, fiscaal codenummer: 1976 2200 506, BTW : LU 109 676 28, staat onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en maakt deel uit van de Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo die is ingeschreven in de Italiaanse Albo dei gruppi bancari (Italiaanse Vereniging van Banken).

Gebruikers van de site

Deze site bevat informatie die bedoeld is voor de cliënten van de bank en voor derden. De op de site aangeboden diensten zijn alleen toegankelijk voor cliënten van de bank.

Toegang tot deze site is niet toegestaan aan personen in rechtsgebieden die de publicatie en/of terbeschikkingstelling van deze site verbieden.

Aansprakelijkheid

De Bank zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens of diensten die ter beschikking zijn gesteld op de site.

De Bank kan de aangeboden diensten onderbreken wegens technische problemen. De Bank zal zo goed mogelijk de gebruikers waarschuwen voor onderbrekingen en de verbinding zo snel mogelijk weer tot stand brengen. Desondanks kan de Bank nooit aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen, noch voor vertraagde inlogprocedures.

De Bank verstrekt geen enkele garantie inzake de nauwkeurigheid, het actueel zijn, de volledigheid, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie die op de site wordt vermeld.

Informatie die op de site beschikbaar is

De informatie die op de site beschikbaar is, mag niet worden beschouwd als financiële, juridische, rekenkundige of fiscale raad. De verstrekte informatie vertegenwoordigt geen aanbiedingen, aanbevelingen of aanmaningen tot het verkopen of aankopen van obligaties, financiële producten of beleggingen. De informatie is zuiver indicatief. De Bank behoudt zich bovendien het recht voor om de inhoud van de site te wijzigen of deze op elk ogenblik ontoegankelijk te maken.

Dat de Bank de aangeboden diensten en producten op de site beschrijft, betekent niet dat deze geschikt zijn voor de gebruiker van de site van de Bank.

Hyperteksten

De site van de Bank kan links naar andere sites bevatten. Deze links worden uitsluitend geleverd voor het gemak van de gebruikers. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites. Dat de site doorverwijst naar andere sites, betekent dit niet dat de Bank deze sites steunt, goedkeurt, financiert of er lid van is (de eigenaars of bedieners ervan).

Intellectuele eigendomsrechten

De Bank is eigenaar van de merken, van het logo en van alle elementen op de site. Voor elke vertaling, aanpassing, gehele of gedeeltelijke reproductie met welk middel dan ook, moet vooraf de toestemming van de Bank worden gevraagd.

Privacy

Voor de diensten die direct op de site worden geleverd, moeten persoonsgegevens met computerprogramma’s worden verwerkt. De gebruiker die de overeenkomst tekent voor toegang tot de Internet-service van de Bank, stemt erin toe dat zijn persoonsgegevens met computerprogramma’s worden verwerkt. Om bepaalde pagina’s van de site te openen, moeten eerst gegevens van persoonlijke aard worden verstrekt. De Bank verbindt zich ertoe om deze gegevens alleen te gebruiken binnen de context van de ondertekende overeenkomst en kan ze dus niet meedelen aan derden, op grond van de Luxemburgse beschikkingen inzake het bankgeheim. De Bank verbindt zich er tevens toe om de in Luxemburg geldende wettelijke voorschriften inzake de behandeling van persoonsgegevens te respecteren. De gebruiker kan op elk ogenblik vragen om zijn gegevens te laten wijzigen.

De gebruiker die niet toestemt in de verwerking van zijn persoonsgegevens met computerprogramma’s, krijgt geen toegang tot de op de site aangeboden diensten.

Wij herinneren u eraan dat de privacy van de informatie op het internet niet gegarandeerd is. Wij raden de gebruiker dus aan om zich te beschermen tegen eventuele computervirussen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden gebruikt door de meeste internetsites. Deze bestanden worden op de vaste schijf van de gebruiker opgeslagen zodat ze kunnen worden herkend bij elke toegang tot de site. Met deze cookies kan de Bank onmiddellijk de klant herkennen en hem op een persoonlijke manier op de site ontvangen. De gebruiker kan op elk ogenblik vragen om zijn gegevens te laten wijzigen. Cookies bevatten geen gevoelige persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en competente rechtbank

De site van de Bank valt onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg. Voor geschillen is alleen de Rechtbank van en in Luxemburg competent.